ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มิ.ย. 59 ถึง 23 มิ.ย. 59 สัปดาห์สุนทรภู่
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย
20 พ.ย. 58 ถึง 21 พ.ย. 58 รวมน้ำใจสู่ ป.น. ครั้งที่ 2
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศล รวมน้ำใจ สู่ป.น. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 พบกับศิลปิน อะรีด หวามาก และ ศล อำพัน การแสดงของนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อรถตู้โรงเรียนและเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

ชุดนักเรียนเรียบร้อย