ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดเห็นอย่างไรกับเว็บนี้?
เยี่ยมมาก
เยี่ยม
ใช้ได้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ห้องอ่านหนังสือพิมพ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 514506
Page Views 624046
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ (MISSIONS)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บนวิถีความพอเพียง

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

4.  ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (OBJECTIVES)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

3. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

4. โรงเรียนมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม