ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ว่าด้วยการให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.65 KB 31
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 32
>คู่มือ หลักเกณฑ์ ว9 ว10 108
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 155.65 KB 108
หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48347
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 48221
แบบบันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.67 KB 48167
ขอใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.21 KB 48509
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.44 KB 48528