ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มส่วนหน้าและแผนการจัดการเรียนรู้-ปี-65 Word Document ขนาดไฟล์ 196.76 KB 2
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 2
บันทึกข้อความส่งกำหนดกาจัดการเรียนรู้-การวัดและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 2
แบบฟอร์มรายงานวิจัยชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 2
อื่นๆ
ระเบียบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ว่าด้วยการให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.65 KB 35
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 35
>คู่มือ หลักเกณฑ์ ว9 ว10 111
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 155.65 KB 117
หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48350
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 48224
แบบบันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.67 KB 48170
ขอใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.21 KB 48512
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.44 KB 48532