ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มส่วนหน้าและแผนการจัดการเรียนรู้-ปี-65 Word Document ขนาดไฟล์ 196.76 KB 9
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 9
บันทึกข้อความส่งกำหนดกาจัดการเรียนรู้-การวัดและประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 23.28 KB 25
แบบฟอร์มรายงานวิจัยชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 180 KB 26
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
6.1-ไปราชการ-หลายคน-ใช้รถส่วนตัว-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 1005 KB 10
10.-ค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 3
9.-แบบ-7131-ค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 3
8.-แบบ-7129-หนังสือรับรองการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 9
7.1-ไปราชการ-หลายคน-ใช้รถยนต์ส่วนกลางรถ-รร-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 989.5 KB 3
5.1-ไปราชการ-หลายคน.รถประจำทาง-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 996.5 KB 3
7.-ไปราชการ-หลายคน-ใช้รถยนต์ส่วนกลางรถ-รร Word Document ขนาดไฟล์ 950 KB 9
4.-ไปราชการ-คนเดียว..รถประจำทาง Word Document ขนาดไฟล์ 947 KB 3
4.1-ไปราชการ-คนเดียว.รถประจำทาง-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 984 KB 9
5.-ไปราชการ-หลายคน.รถประจำทาง Word Document ขนาดไฟล์ 958.5 KB 3
6.-ไปราชการ-หลายคน-ใช้รถส่วนตัว-1 Word Document ขนาดไฟล์ 967 KB 3
3.1-ส่งเบิก-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าที่พัก-เดินทาง-สำหรับ-นร-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 882.47 KB 3
2.1-ส่งเบิก-ค่าตอบแทนวิทยากร-ล้างเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 9
2.-ส่งเบิก-ค่าตอบแทนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 3
3.-ส่งเบิก-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าที่พัก-เดินทาง-สำหรับ-นร-เอกสาร-เรียงตามลำดับ Word Document ขนาดไฟล์ 878.39 KB 3
1.-ส่งเบิก-ค่าอาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 3
0.-ยืมเงิน-กรณีไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 919.48 KB 9
00.-ยืมเงิน-กรณีจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 833.07 KB 9
อื่นๆ
ระเบียบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ว่าด้วยการให้คะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.65 KB 41
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.2 KB 44
>คู่มือ หลักเกณฑ์ ว9 ว10 133
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 155.65 KB 123
หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48372
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 48230
แบบบันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.67 KB 48176
ขอใช้รถยนต์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.21 KB 48518
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.44 KB 48538