ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2558,16:52   อ่าน 644 ครั้ง