ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖

             ด้วยโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๘,๖๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐น.  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pn-school.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๖๕๒๕๑๗ ในวันและเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2558,13:43   อ่าน 1374 ครั้ง