ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
เบอร์โทรศัพท์ : 0856650020
อีเมล์ : armkungkub@gmail.com
ที่อยู่ :
25/1 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
2558 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 พฤษภาคม 2554 ถึง 26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ครูอัตราจ้าง(ประจำวิชาคอมพิวเตอร์)
27 พฤศจิกายน 2560 - 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 พนักงานราชการ
13 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดหนองเป็ด,โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ครูธุรการโรงเรียน
31 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล