ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวภาค จันทร์คง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0831840906
อีเมล์ : ying_saowapak@hotmail.com
ที่อยู่ :
1 ม.7 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช
2558 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2561 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล