ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวภัคธีรา จันทร์ดำ
ครู คศ.1