ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา บุตตะ
ครูผู้ช่วย

นายอัฐวุฒิ นิลมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2