ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นายสมยศ ณ ตะกั่วทุ่ง
พนักงานบริการ

นายสมคิด สิงหบำรุง
ช่างไฟฟ้า 3

นายร่อหัน สูงใหญ่
นักการ

นางสาวเบญจวรรณ โสตถิกำแหง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

<ว่าง>
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประภาส หมั่นมา
นักการ