ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางตรึกจิต บินต่วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนลินี ลั่นเต้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอารียา ช่วยดำ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี จันจำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0