ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช ไพทูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภชัย การเอียด
ครู คศ.1

นายอธิป ช่างเรือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางอุไร หมั่นเพียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรท้องถิ่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศิรินทิพย์ พวงทอง
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัสลีนา ตาเย๊ะ
วิทยากรท้องถิ่น