ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช ไพทูลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภชัย การเอียด
ครู คศ.1

นายอธิป ช่างเรือ
ครูผู้ช่วย

นางอุไร หมั่นเพียร
ครูผู้ช่วย

นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรท้องถิ่น

นางสาวศิรินทิพย์ พวงทอง
ครูพิเศษ

นางสาวอัสลีนา ตาเย๊ะ
วิทยากรท้องถิ่น