ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช ซื่อตรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู คศ.1

-
พนักงานราชการ