ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช ซื่อตรง
ครู คศ.2

นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายบาซีร์ พลนุ้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวซูวายบาห์ เจะอามะ
ครูผู้ช่วย