ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช ซื่อตรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศนาถ รักษ์ไทย
ครูผู้ช่วย

-
พนักงานราชการ