ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย โกศิรานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพินญา สุขขุม
ครูผู้ช่วย

นายหาโหรน สุภาพ
วิทยากรท้องถิ่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1