ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นางสาวเสาวภาค จันทร์คง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2