ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3