ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายปรีชา ชุมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณธษา พรหมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวลักษณ์ อนันต์ธนานุรักษ์
ครูผู้ช่วย