ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเสาวลักษณ์ อนันต์ธนานุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอนุสรณ์ โรจชะยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1