ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นางสาวเสาวภาค จันทร์คง
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ ศรีเพชร
ครู คศ.1

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ