ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณี บินต่วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.2

นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายฟาริด ดาหมาด
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ ป้องศรี
ครูผู้ช่วย