ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณี บินต่วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ครู คศ.2

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.1

Miss Genevieve Malike Mukute
English Teacher