ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณี บินต่วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรุจิเรข ฟ้องค้อน
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ย
ครูผู้ช่วย

Miss Genevieve Malike Mukute
English Teacher

นายฟาริด ดาหมาด
ครูผู้ช่วย