ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ สุภาพ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08 1416 7024
ชื่อ-นามสกุล : นายกริช โสภณสุขสถิตย์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08 7890 9919
ชื่อ-นามสกุล : นายอาสัน กิ่งเล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08 1270 2683
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แสล่หมัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872846039
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.คุณากร พริ้งสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817470072
ชื่อ-นามสกุล : นายหาด มามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872864905
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ โสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ผิวดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0813704701
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0814768530
ชื่อ-นามสกุล : นายบ้าหรี ข้าวงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัส อิสลามนุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08 2276 9861
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงจิตต์ สงฆ์รักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 08 6277 4835
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย รักษากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0878977775
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ซื่อตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0854782793
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0936203203