ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดเห็นอย่างไรกับเว็บนี้?
เยี่ยมมาก
เยี่ยม
ใช้ได้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ห้องอ่านหนังสือพิมพ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2011
ปรับปรุง 24/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 508754
Page Views 616925
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายฐนชัย อิสลามนุกูล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาลิยา มามาตย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธันชนก ทองทุ่ม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริษฐา คงบันนึก
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลลดา ละงู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนดา อนุพันธ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพาวรรณ นันตา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ เยี่ยงอย่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ชายกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรศมารินทร์ ซื่อตรง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษณา ขุนเสร่
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรนุช บุตรจอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณี รักตัว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสายนที บุญโท
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงพล สุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี เพชรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิโนรส แท้สูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและโครงการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤนดา หมดสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศริน อังกาบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักขณา บ้านควน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐริกา ซื่อตรง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น :